Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kültürel ve tarihi miraslarını bir arada barındıran, kültürler arası ilişki ağının yoğun olduğu bir bölgede yürütülme ayrıcalığına sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programı, farklı disiplinlerden Tezli Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamış adaylara, uluslararası konularda çok yönlü bilimsel araştırmalar yapma ve geçerli analizler inşa etme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programı, ülkelerin ya da toplumların siyasi, tarihsel, ekonomik ve kültürel dinamiklerini anlamaya yönelik çok disiplinli bir yaklaşıma sahiptir. Doktor adayı öğrenciler, disiplinin temel kuram ve yaklaşımları ışığında ulusal, bölgesel ve küresel siyasetin dinamikleri, aktörleri ve süreçleri üzerinde uzmanlaşarak, uluslararası sorunların anlaşılmasına ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunurlar.

Akademik alandaki uzman personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen program, aynı zamanda kamunun, özel sektörün, yerel ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin taleplerini karşılayacak, küresel vizyona sahip personel yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda, çeşitli alanlarda uzmanlaşan öğrencilerimiz, farklı uluslara, kültürlere ve yaşam tarzlarına sahip kişileri anlama, onlarla iletişim kurma ve her konuda iş birlikleri geliştirme becerisi kazanırlar.
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Doktora Yeterlilikleri:

1- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileriler alanındaki kuram ve kavramları ileri düzey tartışmalara taşıyarak, kendi özgün çalışmalarını ortaya koyarlar.

2- Ulusal, bölgesel ve küresel aktör, süreç ve dinamiklere yeni bakış açıları getirerek alana katkı sağlarlar.

3- Uluslararası İlişkiler disiplininin yanı sıra siyaset bilimi, ekonomi, yönetim bilimi,  sosyoloji ve psikoloji gibi ilişkili disiplinleri de çalışmalarına dâhil ederek disiplinlerarası projeler ortaya koyarlar.

4- Alandaki temel kuram ve bilgilerle birlikte yeni gelişmeleri de yakından takip ederek zengin ve güncel bir literatürün oluşmasına katkıda bulunurlar.

7- Alandaki ilgi duydukları veya uzmanlaşmak istedikleri konularda bağımsız çalışmalar yürütürler.

8- Kamu, özel sektör ya da STK çalışanı öğrencilerimiz, kendi profesyonel ve kurumsal deneyimlerini alandaki ilgili tartışmalara taşıyarak, özgün akademik çalışma ve projeleri aracılığıyla yeni ve farklı bakış açıları kazandırırlar.

9- Akademik biçim ve içerikte hazırladıkları sözlü, yazılı ve görsel çalışmalarını çeşitli etkinlikler aracılığıyla kişi ve gruplara sunarak, fikir ve gözlemlerini derinlikli ve eleştirel bir üslupla tartışma becerisi kazanırlar.

10- Ulusal, bölgesel ve küresel konulara açık fikirli, eleştirel ve yaratıcı yaklaşarak, çağdaş dünyada, doğayla ve farklı kimliklerle yapıcı ve barışçıl ilişkilerin tesis edilmesine katkıda bulunurlar.

Değerlendirme Esasları

Genel başarı notu değerlendirmesinde aşağıdaki hesaplama esas alınır:

 1. Kabul edilen ALES puan türünden/türlerinden alınmış en yüksek puanın %50’si
 2. Yüksek lisans akademik not ortalamasının (YÖK 4’lük 100’lük sistem dönüşüm tablosuna göre) %15’i
 3. Sözlü mülakat sınavının %35’i (Mülakat sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak başarı ön koşuludur.)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış Bölge Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde yüksek lisans diplomasına sahip olmak; veya yüksek lisans düzeyinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bölge Çalışmaları, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İktisat içerikli en az 12 AKTS değerinde ders almış ve başarmış olmak,

b. Yüksek Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.50 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı’nın (ALES) eşit ağırlıklı puan türünden en az 55 puan almak,

ç. YDS/YÖKDİL sınavlarından İngilizce dilinde en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan birinden başvuru tarihi itibariyle geçerliliği olduğunu belgeleyebileceği 55 eşdeğeri puan almış olmak,

d. Kesin kabul için, yapılacak mülakat sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak.

e. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesi’nin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

 1. Yüksek Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 2. Yüksek Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Lisans Diplomasının Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Mezuniyet Belgesi
 4. Lisans Mezuniyet Transkriptinin Noter Onaylı Hali veya E-Devlet Üzerinden Alınabilen Not Döküm Belgesi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 5. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 6. Dil puanını gösterir belge
 7. Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 8. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 9. 3 fotoğraf
 10. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Öğrenim ücretleri için lütfen tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.